Systematiskt kvalitetsarbete

På Brune förskola arbetar vi med systematiskt kvalitetsarbete.

Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att alla som arbetar i förskolan, skolan, fritidshemmet och vuxenutbildningen ska kunna ge barn och elever en likvärdig utbildning. Varje huvudman och rektor har ett ansvar att systematiskt planera, följa upp och analysera resultaten i förhållandet till nationella mål, krav och riktlinjer.

Det systematiska kvalitetsarbetet ska vara underlag för insatser så att verksamheten kan utvecklas och nå uppsatta mål och resultat. Av skollagen framgår också att en viktig del av kvalitetsarbetet på enhetsnivå är att det bedrivs tillsammans med personal, barn och elever samt vårdnadshavare.
Det måste därför finnas organisation och resurser som underlättar utvecklingsarbetet både på huvudmannanivå och på enhetsnivå.

 

Uppdaterad: