Verksamhet & Pedagogik

Vårt arbetssätt

Vi på Brune förskola vill skapa en rolig, trygg och lärorik verksamhet för barn, pedagoger och föräldrar. Utifrån förskolan läroplan, Lpfö 18, arbetar vi med barnens nyfikenhet, erfarenheter, lek och intressen när vi planerar verksamheten. I verksamheten ges barnen möjlighet att utveckla sitt eget lärande och skapa sin egen kunskap tillsammans med varandra och med vuxna.

Genom att pedagogerna urskiljer vilka lärprocesser barnen befinner sig i skapar de olika projekt med barnen.  Pedagogerna ger barnen förutsättningar genom att planera och organisera lärsituationer utifrån projektets tema, pedagogerna blir därmed medkonstruktörer i lärprocessen.

I verksamheten är miljön en betydande faktor för barns utveckling och lärande. Vi arbetar med att förändra och förnya miljön efter barngruppens behov och intressen. Tanken är att miljön ska vara lockande, utforskande och inbjuda barnen till lek.

Alla pedagoger använder sig av pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg. Arbetssättet dokumenterar och synliggör verksamheten utifrån var den befinner sig just nu i projektarbeten och i arbetet med verksamhetens utveckling. Arbetssättet bygger på ett gemensamt reflektionsarbete mellan barnen, pedagogerna, familjerna och förskolan.

Vi uppmärksammar även barnens födelsedagar samt förskolans traditioner som brandtema, FN-dagen, förskolans dag, decemberfest och sommaravslutning.

Uppdaterad: